Sayfalar

12 Şubat 2011 Cumartesi

Aşk Pirefösörü

1.ASLANLAR GİBİ BİR GİRİŞ
Onun bunun lafı ile ailelerle "mahalle baskısıyla" arkadaş çevresiyle, gazeteden okunan yazılarla resimlerle, internetle, botoksla, detoksla, kredi kartıyla, vs vs gibi pertürbasyonların süreli süresiz etkileri altında varlığını koruyabilen üstün dayanımlı aşklar için naçizane bir öneri girişimi ...


2.AŞKIN RASYONEL DURUM UZAYINDAKİ BİLEŞENLERİNE KISA VE T..ŞKLI BİR BAKIŞ
Genel olarak biyolojik evrim ile insanoğlunun kültürel evrimi ve bunun doğal sonucu olarak insan üretiminin evrimi birbirlerinden soyutlanamaz. Bu geyiğimizde, aşkı rasyonel bir etkinlik olarak ele alarak etkinliğin kökenlerine ve işleyiş yapısına göz atacağız. Rasyonel her türlü etkinliğin başlıca öznesi beyin ve onun yerleşik karar verme mekanizmalarıdır. İşte bu mekanizmalara "kültür" adı verilmektedir. Çevremizde gördüğümüz her türlü ürün aklımızda yüklü olan karar verme mekanizmamızla kısaca kültürümüzle yakından ilgilidir. Bu kültürün en küçük birimi ise değer adını verdiğimiz bilişsel yapıdır. Kültür denilen üstyapı ise değerler üzerinde yükselmektedir. Bir kültürü diğerinden ayıran başlıca karakteristiği, üzerinde yükseldiği değerlerin bileşimi ve farklılığıdır. Biyolojik evrimin temel yapısı nasıl genlerse. Kültürel evrimin temel yapısı da kaçınılmaz olarak değerler olmaktadır. 

İlk çağlardan bu yana hem bireyler hem de toplumlar çeşitli üretim biçimlerini evrimleştirerek bugüne gelmişlerdir. Üretilen her şeye karşılık soyut bir değer karşılık gelmiş bu da üretilenlerin birbirleriyle rasyonel bir mecrada karşılaştırılmasına dolayısıyla alışverişine imkan sağlamıştır. Antik Lidya'da paranın icadıyla bu soyutlama ete kemiğe bürünmüş; farklı yetenekleri olan kimselerin birbirlerinin yeteneklerini satın almaları kolaylaşmış ve insanın yaşam kalitesine yeni bir boyut katılmıştır. Böylelikle para adını verdiğimiz değer ilk olarak belli bir üretilmiş mala değil de üretilmiş herhangi bir mala eşleştirilmiştir. Paranın icadıyla birlikte ilk defa insan, konuşmak dövüşmek ve sevişmekten farklı olarak biyolojik evriminden kaynaklanmayan yeni bir bilişim ve iletişim aracına sahip olabilmiştir. Bu da bilişim ve iletişim çağının tohumu olmuştur. 

Aradaki gelişmeleri atlayarak günümüze gelirsek durumu şöyle özetleyebiliriz: 21. yüzyıl bilgi çağı olacaktır. Bu çağda bireyleri/toplumları belirleyici ve zenginleştirici baskın unsur bilginin üretimi ve paylaşımı olacaktır. Pek tabi bunun zararları da olacaktır.(Her geçiş döneminde olur).Bilginin üretimi konusundaki yoğun talep
bilişsel üretimin hammaddesini duyular gözlem ve deneyden uzaklaştırmış (ki bunlar somut verilerdir) bunların yerini
geçmiş bilgiler felsefik çözümlemeler ham bilişsel veriler (duygular) almıştır.Geçmiş bilgilerin sadece akıl yoluyla evrimleş
tirilmesine dayanan bu üretim tarzı geçmişten gelen kavrayış bozukluklarını katlanarak arttırmış önyargıları sağlamlaştır
mıştır.(Akraba evliliğinin genlerde yaptığı tahribatı bilginin bir başka bilgiyle döllenmesi de yapar)Biz buna "duygusal dezenformasyon"
diyeceğiz.Çoğu ete kemiğe bürünmekten uzak saf soyutlamaya dayalı bilgiler de medya sayesinde topluma pompalanmakta
elimizdeki gerçeklikten uzak pek çok değer kategorisi oluşturulmaktadır.Bu "değer" enflasyonu kendisini en fazla yaşantımızn
antik kökenli kültürel unsurlarında hissettirir.Bunların belki de en dikkat çekeni "Aşk" kavramı ve ona tümleşik değer yargılarımızdır.
3.YÖNTEM
Çözümleme aşağıdaki kabuller üzerinden yürütülecektir
1.Rasyonel etkinlikleri beyin oluşturur ve yönlendirir.(Bu işi böbrekler yada kalın bağırsak yapmaz)
2.Beyin bu yönetme işlemini "değer" adı verilen birimleri kullanarak "kültür" adı verilen kurallar çerçevesinde yapar
(Kültürel farklılıklar sizin "deli" olarak nitelendirilmenize neden olabilir soluğu akıl hastanesinde yada yabancı bir ülkede
alabilirsiniz.)
3.Aşk diğer tüm duygulanımlar gibi bilişsel bir etkinliktir.Öznesi beyindir.(Hormonal süreçler sinirsel uyartılar sadece
aşkın kimyasal olarak nasıl gerçekleştiğini açıklar.Ne olduğunu açıklamaz.Istediğiniz kişiyi aşık edebilirsiniz ama
istediğiniz kişiyi istediğiniz kişiye aşık edemezsiniz)
4.Tüm etkinlikler rasyoneldir.Kurallarının tam olarak öğrenilememiş olması onları irrasyonel yapmaz.
5.Aşk bilişsel ve rasyonel bir etkinliktir.Öznesi beyindir.Diğer tüm bilişsel ve rasyonel etkinliklerin
kurallarına uyar.Kendine özgü başka kurallarla çeşitlenebilir.
Günümüz insanın "Aşk" 'ı ilkçağ insanınkinden kat be kat daha komplike arzular taşımaktadır.Ortaçağın ve yakınçağın
aşkından da oldukça uzaktır.Günümüzde de aşk ölmemiştir ölen eski argümanlarla tanımlanan aşktır.Çağımızın aşk
kavramını belirleyecek başlıca nedenler şunlar olacaktır.
1.Toplumda Serbest dolaşımda tutulan devasa ölçekte çiçeği burnunda "yeni ve denenmemiş değerler" (Likidite fazlalığı+duygusal dezenfarmasyon)
2.Yaşamımızda yer bulan son derece kısıtlı "reel" imkanlar
3.Tüm değerlere karşılık gelecek reel imkanlar olmadığı için belirli değerlerin diğerleri tarafından elenmesi.Yani seçilim.
4.Değerlerin artış eğiliminin akıl almaz ölçekte oluşuyla hayatın bize sunduğu olanakların çok az artması hatta azalması
arasındaki çelişki(Değer şişkinliği)
5.Değer şişkinliğinin ve artan likiditenin eninde sonunda reel hayatın acımasız çarklarında realize olması. Yani "ayakların suya ermesi" -"masalın sona ermesi"
Yukarıdaki verilerin ışığında gelin tipik bir "realizasyon" senaryosunu inceleyelim.
4.AŞKIN REALİZASYONUN EVRELERİ
Değerler üstündeki bu enflasyonist baskı ve değer şişkinliği eninde sonunda bir kar realizasyonuyla sonuçlanır.
Aşkın ekonomisi arz taleb eğrisinin daha aşağı bir noktasında yeni bir denge noktası bulur.İllaki de böle olur
ama bu hoş bişey değildir.iki nokta arasındki fark hem dötte hem ruhta derin arazlar bırakır yenilenmesi stokta
tutulan taşınmazlar ve kristalleşen özsevgiyle ilgilidir ve malesef bu da yaşla orantılıdır.Ondandır aşkın
realizasyonun verdiği zararlar gençlikte özkaynakların çok olmasından ötürü kolaylıkla aşılırken yaş ilerledikçe likidleşen ve maksimum kar mantığıyla ordan oraya gezen gönül kırılganlaşır en küçük tehlike karşısında karşısındakinden
soğur başka ve daha güvenli limanlara doğru uzaklaşır.Risk alma ve ruhsal katmedeğer üretme gibi daha güç bi işi göze alamayan bu tür gönüller daha çok dış etkenlere bağımlı gelgeç gönülsel dalgalanmaların esiri olur.Bu aşk piyasalarının
kaçınılmaz durumudur.Bu likidite fazlalığı henüz yaşı genç olup katma değer üretmeyi göze alabilen özkaynakları kuvvetli gönüller üzerinde de bir baskı unsuru oluşturur.Sonuç hüsran olur.Çünkü ne kadar özkaynaklar kuvvetli de olsa hiç
bir aşık çift globalleşen dünyamızda robensonun adasında değildir.Çözüm optimizasyondan geçer henüz yaşı genç ve özkaynakları
kuvvetli olan gençler bu kaynaklarını har vurup harman savurmamalı küresel dalgalanmalara karşı bir takım önlemler almalı.
Aşklarınının karlılığını maksda tutmak için özkaynaklarını innovasyon ve kalite yönetimi ile arttırmalıdırlar.Ve eğer yinede ayrılmak kader olursa doğrultularını değiştirmeden aynı özkaynaklarla yola devam etmeli aslında bunun iki kişinin de bir suçu olmadığını bilmeli "global likidite krizi" nin her özkaynağı eritebilecek güçte olduğunu akıllarından çıkartmamlıdırlar


vs vs..

Hiç yorum yok: